Menu Close

พัฒนาครูคือหัวใจ

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b4


ศิษย์เก่า ACC ตระหนักดีว่า ท่านบราเดอร์โรเกชั่นเปรียบเสมือนผู้ปลูกต้นไม้แห่งการศึกษาให้แก่สังคมไทยเป็นเวลายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ  เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดีของท่าน จึงก่อตั้งมูลนิธิโรเกชั่นขึ้น และดำเนินงานตามเจตนารมณ์มาจนถึงวันนี้เป็นเวลารวม 17 ปีแล้ว

 

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรเกชั่นคือคณะศิษย์เก่า ACC ที่นำโดยคุณอมเรศ ศิลาอ่อน ได้รับอนุญาตจดทะเบียนจากนายทะเบียนมูลนิธิ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2535 (เลขอนุญาตที่ ต.450/2535) มีคุณอมเรศ ศิลาอ่อน เป็นประธานมูลนิธิ คุณเอก สยามวาลาเป็นเหรัญญิก และคุณประสพ สนองชาติเป็นรองประธานและเลขานุการ ร่วมกันเป็นเสาหลักสำคัญของมูลนิธิฯ มาโดยตลอด ทั้งสนับสนุนด้านการเงินและการบริหารงาน นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าเป็นจำนวนมากจากรุ่นต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ เพื่อให้มูลนิธิสามารถขับเคลื่อนได้โดยตลอดมา

 

มูลนิธิโรเกชั่นมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาครูซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์สำคัญที่มีส่วนสร้างคนดี คนเก่งให้แก่สังคม โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาครุศาสตร์ ส่งเสริมครู ให้มีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อเยาวชนและสังคม

 

นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์ที่จะเผยแพร่จิตวิญญาณความเป็นครูและคุณงามความดีของบราเดอร์โรเกชั่น ให้เป็นแบบอย่างต่อสาธารณชน สร้างครูให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีความเสียสละ ให้ความรักความเมตตาแก่นักเรียนอย่างแท้จริง