Menu Close

จากเป้าหมายสู่กลยุทธ์

2


กลยุทธ์ของมูลนิธิ เพื่อการเดินทางสู่เป้าหมายข้างต้น อาจสรุปเป็นประเด็นให้เห็นชัดเจนได้ดังนี้

• ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาครุศาสตร์ โดยเน้นความสำคัญสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนครู
• พัฒนาครูให้มีทักษะการสอน และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ
• ให้ทุนการศึกษาต่อแก่ครูที่มีศักยภาพและต้องการเพิ่มพูนวิทยฐานะ
• ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
• จัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคม

นอกเหนือจากเป็นอนุสรณ์เผยแพร่เกียรติคุณและความดีงามของบราเดอร์โรเกชั่นตลอดจนพัฒนาทรัพยากรครูแล้ว มูลนิธิโรเกชั่นยัง เป็นศูนย์รวมใจ ให้ศิษย์เก่า ACC มีโอกาสในการเสียสละกำลังกาย กำลังใจและกำลังทรัพย์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นความตั้งใจตลอดชีวิตของท่านบราเดอร์โรเกชั่น และเป็นช่องทางให้ศิษย์เก่า ACC ทุกคนได้กระทำความดีร่วมกันอีกด้วย

มูลนิธิฯ จึงขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรครูและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่มีอยู่มากในสังคมไทย บริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสเติบใหญ่เป็นบุคลากรที่มีค่าของสังคม เฉกเช่นที่บราเดอร์โรเกชั่นได้เคยทุ่มเทกระทำ สร้างสรรค์ศิษย์ของท่านให้เติบโตทางความรู้ ความคิดและจิตวิญญาณ เปรียบประดุจไม้ใหญ่ที่ยังคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินตลอดมา