Menu Close

ภารกิจพัฒนาครูไทย

4


มูลนิธิโรเกชั่นเริ่มต้นภารกิจตามปณิธานด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย จนถึง พ.ศ.2540 มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่า ควรให้การสนับสนุนการศึกษาในวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะแก่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ครู ตรงตามเป้าหมายของมูลนิธิฯ ที่ต้องการเป็นอนุสรณ์ให้แก่บราเดอร์โรเกชั่น  จึงเริ่มให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาครุศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่มีความตั้งใจเป็นครูในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษซึ่งประเทศไทยของเรายังขาดแคลน

 

จนถึงปี 2552 มีผู้รับทุนแล้ว 8 รุ่น รวม 68 ทุน โดยในระยะเริ่มแรกตั้งแต่ พ.ศ.2540-2548 มูลนิธิฯได้มอบทุนๆ ละ 30,000 บาทต่อปี เป็นการให้ทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ภายใต้เงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนด ต่อมานับแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนการศึกษาจาก 30,000 บาทเป็น 40,000 บาทต่อทุนต่อปี

 

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้จัดการสัมมนาประจำปีในหมู่นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งที่จบการศึกษาและทำงานเป็นครูแล้วกับผู้ที่ยังศึกษาอยู่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมูลนิธิฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสัมมนา รวมถึงค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าวิทยากร เป็นเงินประมาณ 120,000- 160,000 บาทต่อปี

 

มูลนิธิฯ ยังมอบทุนปีละ 1 ทุนให้แก่นักศึกษาที่เรียนจบและเป็นครูมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ให้ได้มีโอกาสไปฝึกงานเป็นครูและหาประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10 เดือน ภายใต้โครงการ AFS โดยมูลนิธิฯ ออกค่าใช้จ่ายประมาณ 230,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ผู้สมัครสามารถชิงทุน AFS ได้หรือไม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับทุนนี้ไปแล้วจำนวน 2 คน